Financiering

Stichting Nederland Schoon wordt sinds januari 2013 gefinancierd uit het Afvalfonds verpakkingen.

Afvalfonds verpakkingen

Het Nederlandse bedrijfsleven en de Rijksoverheid hebben met elkaar afgesproken de verpakkingsketen te verduurzamen. In de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd. Het Afvalfonds verpakkingen geeft uitvoering aan deze Raamovereenkomst. Zij richten zich op diverse taken zoals:

  • een afvalbeheerssysteem opzetten en in stand houden om de hergebruiksdoelstellingen van verpakkingen te behalen;
  • gemeenten en andere partijen vergoeden voor het (gescheiden) inzamelen of bewerken van verpakkingsafval;
  • preventie van verpakkingszwerfafval;
  • monitoren van en rapporteren over de inzameling, de toepassing en het hergebruik van verpakkingsafval;
  • de tarieven van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen vaststellen en deze innen bij producenten en importeurs.

Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Uit de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen worden enkele organisaties betaald, waaronder Stichting Nederland Schoon. Elk jaar krijgen wij, op basis van ons jaarplan, een budget voor onze activiteiten.

Afvalbeheersstructuur